• 9849-xx-xxx
  • info@bepartofthecycle.eu
  • София, България
Живей в кръговрата! Разреши проблема!
Работим заедно за
по-зелена,
по-конкурентна,
и по-приобщаваща
Европа

Проект BGENVIRONMENT-3.001-0006-C01, финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 с бенефициент ЧОУ „Образователни технологии“.

Министерството на околната среда и водите е Програмен оператор на програмата, а Норвежката агенция по околна среда е програмен партньор от страните донори – ППД.

Общата стойност на проекта възлиза на 382 883.26 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 344 594.94 лв., съфинансирането от страна на бенефициента е в размер на 38 288.32 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Проектът се реализира в партньорство от 2 училища от гр. София, гр. Велико Търново и с. Дебрен, детски научен център „Музейко“ и Музея за наука и технологии в Осло. Въз основа на трансфер на опит от Норвегия ще бъдат създадени и пилотирани в мин. 9 училища в България 6 образователни програми за всички етапи на обучение, интегриращи модули, свързани с управлението на отпадъците и кръговата икономика, в конкретни теми от задължителното учебно съдържание. Разработени като електронни курсове с дигитални ресурси и видео–материали към тях, те ще бъдат публикувани в двуезичен уеб сайт и включени в Мудъл платформа с безплатен достъп, и ще може да се прилагат в реална и виртуална среда.

Предвидени са не по-малко от 45 кампании в образователни организации и сред широката общественост, вкл.: обучения на зелени училищни екипи, вътрешноучилищни тренинги, семинар за учители, събития за общността, национален дигитален конкурс по природни науки за приложни решения на актуални екологични проблеми, създаване на пътуваща интерактивна изложба за пътя на отпадъците. Първоначално тя ще бъде разположена в „Музейко“, където ще достигне до приблизително 17,000 ученици от 1-4 клас, 300 учители, 80,000 индивидуални посетители в рамките на свободни посещения, научни работилници за учебни групи и семейни аудитории, събитие за възрастни „Нощ на науката“, посветено на научните дисциплини, на които се основават управлението на отпадъците и кръговата икономика.

Разработването на рамкова училищна екологична политика и сборник с добри практики от кампании ще осигури механизъм за разпространение на опита и постигане на съгласуваност на всички дейности в училището съобразно основните принципи за изграждане на култура за нулеви отпадъци.

Инициативата ще ангажира не по-малко от 500 учители от 50 училища от цялата страна, 5 бизнес организации, 3 университета, 3 НПО, 500 представители на местните общности в районите, където дейностите се осъществяват.

Do You Care About The Earth Like We Do? Get Involved!